מנהל/ת פרוייקטי ISA

מספר משרה 495


 •  הנחיה, בקרה וליווי הפרויקטים, בתהליכי ביצוע בדיקות ISA   לאורך כל שלבי פרויקט הפיתוח וההפעלה, לרבות: תכנון, עבודות עפר, הנדסה אזרחית, מרכיבי המסילה, ציוד נייד, איתות, חשמול, ממשקים, כיבוי אש, הפעלה, תחזוקה וביטחון עד לקבלת PTO – אישור הפעלה ממשרדי הממשלה. 
 •  הובלת הליכים הנדסיים לטובת הבטיחות, כחלק מהערכה של ISA 
 •  ריכוז נהלי בטיחות שונים בהתאם לדרישות ה-  ISA.
 •  בחינת תאימות הפרויקטים בחטיבה לעמידה בתקנים EN50126, EN50128, EN50129, CSM RA
 • ניהול בחינת עמידה בדרישות ה-TSI לאפיון, רכישה, תכנון ותפעול מערכות תוך ניהול ממשק מול גופי רגולציה שונים, כגון NoBo., משרד התחבורה, גורמי חירום וכו'.
 •  ייזום והובלת ועדות היגוי בנושאים הנדרשים הערכה של גוף ISA   (בתוך הארגון ומחוצה לו) במגוון חבילות עבודה הנגזרות משינויים משמעותיים (כגון: פרוייקטים חדשים, חשמול, פתיחת קווים, מנהור). 
 •  ניהול וועדות שינוי משמעותי לפרויקטים השונים.
 • ניהול ההתקשרות הכספית לרבות בקרת תכנון מול ביצוע של גוף ה ISA.
 •  ייצוג רכבת ישראל בוועדות שונות מול גורמים במשרד התחבורה
 • כתיבה וניהול תכנית עבודה מול גוף ה ISA  (Independent Safety Assessor) ) לטובת מתן אישורי הפעלה (PTO) לפרויקטי רכבת ישראל המהווים שינוי משמעותי לרשת המסילתית.
 •  כתיבת תכניות עבודה שנתית להליכי הערכה הרוחביים בארגון הנגזרות מתהליכי ה- PTO לפרויקטים השונים.
 • מעקב ובקרה בעמידה בלוחות זמנים הנגזרים מתכנית עבודה.
 •  זיהוי פערים ביישום בחטיבות ובפרויקטים השונים  והפצתם.
 •  תיעוד המידע המצטבר במהלך חיי הפרויקט ועיבודו למסמכים הדרושים לקבלת המלצת ISA לקבלת PTO עבור הפרויקט.
 •  ביצוע מטלות נוספות ע"פ הנחיות הממונה.על כותרת כותרת כותרת כותרת

ראש/ת תחום ביקורת כלכלה וכספים לביקורת הפנים

מספר משרה 494

 • ביצוע מטלות ביקורת עפ"י תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
 • ביצע מטלות ביקורת בכל נושא שיידרש לפי הנחיית המבקר הפנימי.
 • ניטור הפעולות השוטפות של החטיבות והאגפים שבאחריותו, כמפורט בהוראות העבודה הפנימיות שהוציאה לשכת המבקר הפנימי.
 • בדיקת פעולות החברה כמפורט בחוק הביקורת הפנימית ובנוהל הביקורת הפנימית שאושר ע"י הדירקטוריון, ובכלל זה אחראי לבדיקת פעולות החברה וממלאי התפקידים בה מבחינת תקינות הפעולות שנעשו כדין בידי המוסמך לעשותן ומבחינת שמירה על החוק וניהול תקין.
 • בחינת ביצוע תקנות הרכבת והנהלים שנקבעו המלצה על קביעה או תיקון של נהלים בנושאים מהותיים.
 • אחריות לגילוי ליקויים, לאיתור הסיבות להתהוותם, תוך ציון הגורמים האחראים לכך. הצעת הצעות לתיקון הליקויים למניעת הישנותם.
 • עריכת מעקב אחר יישום ההמלצות ביחידות השונות ע"י ביצוע ביקורות חוזרות.
 • עריכת דוחות ביקורת בחברות הבנות.


על כותרת כותרת כותרת כותרת

מנהל/ת ממשקים גורמי חוץ

מספר משרה 496

ניהול ממשקים, תיאום וקידום פרוייקטי תשתיות מול גורמי חוץ.

 • איתור חסמים וסיוע בפתרונם בתיאום פרוייקטי תשתיות של גורמי פנים מול גורמי החוץ (ביניהם: חח"י, נת"י, נת"ע, נת"א, חוצה ישראל, מועצות, עיריות ועוד)
 • קידום שלבי תיאום תכנון הפרוייקטים ותיאום הביצוע באמצעות פורומים בראשות הנהלה בכירה
 • גיבוש והכנת חומרים לפורומים לניהול החסמים
 • מעקב ובקרה אחר פתרון חסמים וביצוע אסקלציה, ככל ויידרש, למנהלים.
 • ניהול תכנית אינטגרטיבית של עבודות גורמי החוץ: זיהוי פוטנציאל איגום העבודות לפי מיקום, לו"ז ובהתאם למשמעויות התפעוליות, (במטרה לצמצם הפגיעה בתנועת הרכבות) עדכון הממונה וגורמי חטיבת הפעלה.
 • עבודה עם מערכת ה SAP, מערכת תיאום תשתיות לאומיות ועם מערכת ניהול משאבים
 • ריכוז סטאטוס הפרויקטים והיקפם, והרמת דגלים לצורך קידומם.
 • הפקת  דוחות בקרה וניתוחם נושאים כגון עמידה ב SLA, היקפי פעילות וסטאטוס הטיפול וכדומה.
 • ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיית מנהלים.


על כותרת כותרת כותרת כותרת

עורך/ת דין

מספר משרה 493

 • ייעוץ משפטי בתחומי המשפט האזרחי והמנהלי, בדגש על התקשרויות, רכש וחוזים, לרבות ניהול מו"מ מורכב ועריכת הסכמי התקשרות והשתתפות בוועדות מכרזים.
 • ליווי וייעוץ משפטי שוטף בתחומים אלה, לרבות מתן חוות דעת משפטיות בכתב ובע"פ
 • ייצוג רכבת ישראל בהליכים משפטיים בקשר עם תחומי הפעילות הנ"ל
 • ניהול, ליווי, פיקוח ובקרה על מטלות בטיפול משרדי עורכי דין חיצוניים
 • יעוץ, ליווי וייצוג החברה בפני משרדי הממשלה והרגולטורים הרלוונטיים בהליכי חקיקה ורגולציה בתחומים שבאחריותו/ה
 • מעקב אחר עדכוני חקיקה ושינויים רגולטוריים בתחומים הרלוונטיים
 • כפיפות ליועצת המשפטית (או לאחד מסגניה לפי החלטתה)


על כותרת כותרת כותרת כותרת

​​