​​אין בבקשה זו בכדי להוות הצעה או הזמנה או מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים ותנאי חוק חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 והתקנות שהותקנו על פיו. כמו כן אין לראות בבקשה משום התקשרות ו/או חוזה מסוג כלשהו, והיא לידיעה כללית בלבד. 
זאת ועוד ; אין באמור בבקשה בכדי לחייב את הרכבת לנהל מו"מ עם מי מהפונים או להתקשר עם מי מהפונים או לערוך מכרז או פניה לקבלת הצעות, או כל הליך אחר לצורך פיתוח הטכנולוגיה המוצעת, מטרתה הינה קבלת מידע בלבד, לצורך בחינת שיתוף פעולה עתידי בהתאם לשיקול דעתה של הרכבת  ויראו את המידע  שנמסר במסגרתה כמידע שנמסר מרצונו החופשי של הפונה. 
מובהר בזאת, כי הרכבת לא תהא אחראית, לא תחוב ולא תישא בשום עלות ו/או הוצאה שתיגרם לפונה עקב ו/או כתוצאה מפנייתו במסגרת בקשה זו.