​​​​​​​​​​​​​

רכבת ישראל בע"מ הינה חברה ממשלתית, אשר אגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ממשל תאגידי אפקטיבי הינו מרכיב חיוני בתפקודה התקין והנאות של כל חברה, ובמיוחד בתאגיד מדווח כרכבת ישראל.​


קוד הממשל התאגידי

קוד הממשל התאגידי של החברה, אשר גובש על ידי דירקטוריון החברה, מהווה אבן יסוד בכל הנוגע לפעילות הדירקטוריון ומסדיר, בין היתר, את אופן פעולת הדירקטוריון, ועדותיו ותחומי הסמכות והאחריות שלהם. קוד הממשל התאגידי נגזר מחוקים, תקנות, הנחיות וכן הוראות דין שונות החלות על החברה ובכללם חוק החברות, חוק החברות הממשלתיות, חוק ניירות ערך, ותקנותיהם של החוקים האמורים. בנוסף לקוד זה, במסגרת תכנית האכיפה הפנימית, אימצה החברה נהלי עבודה אשר מטרתם הטמעת נורמות ציות לחוק החברות וחוק ניירות ערך בקבוצה, וכן צמצום חשיפת הקבוצה, מנהליה ועובדיה להליך האכיפה המנהלית. 


​דירקטוריון רכבת ישראל

תפקידיו של הדירקטוריון מגוונים ועיקרם מעוגנים בחקיקה. הדירקטוריון אמון על התוויית מדיניות החברה ופיקוח על אופן ביצועה על-ידי המנכ"ל וההנהלה. תפקידים אלה מחייבים מעקב שוטף אחר פעילות המנכ"ל וההנהלה, ואחר האופן שבו מוציאה החברה לפועל את ההחלטות המתקבלות בדירקטוריון. על הדירקטוריון מוטלת חובה לקבוע, לדון ולאשר החלטות כנדרש בדין. בין היתר, הדירקטוריון קובע את תכנית העבודה של החברה, הן מדי שנה והן לטווח ארוך, וכן את המבנה הארגוני של החברה. בנוסף, בודק הדירקטוריון את מצבה הכספי של החברה, דן בדוחותיה הכספיים ומאשר את תקציבה השנתי של החברה. מעת לעת, דן הדירקטוריון באישור מינויים של עובדים בכירים בחברה וקובע את תנאי העסקתם ושכרם, בהתאם למדיניות התגמול המאושרת בחברה, כמו גם את השכר ותנאי העבודה של כלל עובדי החברה. בנוסף, מתווה הדירקטוריון את מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ואף מאשר את תכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הביקורת הפנימית.


אופן קבלת החלטות

החלטות הדירקטוריון מועברות באמצעות המנכ"ל לטיפול הגורם האמון על הנושא בחברה, והדירקטוריון מבצע מעקב אחר יישומן, כמפורט בקוד הממשל התאגידי. בנוסף לאמור, מפרט קוד הממשל התאגידי את תכיפות ישיבות הדירקטוריון, המניין החוקי לדירקטוריון, אופן קביעת סדר היום, קבלת ההחלטות בדירקטוריון ועריכת פרוטוקול הדיונים.


ועדות הדירקטוריון

דירקטוריון רכבת ישראל הקים חמש ועדות, בהן מכהנים חברי דירקטוריון בלבד והן נועדו לייעל את עבודת הדירקטוריון:


  •  ועדת ביקורת, לרבות בשבתה כוועדת תגמול

  •  ועדה לבחינת דוחות כספיים

  •  ועדת ארגון ואסטרטגיה

  • ​ ועדת בטיחות

  • ועדת פרויקטים


ועדות אלה מדווחות לדירקטוריון באורח שוטף על פעילותן, והמלצותיהן מובאות בפני הדירקטורים, זמן סביר לפני שהן מועלות לדיון ולאישור הדירקטוריון.


​חברי הדירקטוריון

עו"ד מר משה שמעוני - יו"ר 

גברת רות דהן - פורטנוי

ד"ר שלומית גלר

מר אבי לוי

מר אודי לוי

פרופ' זיו רייך

גברת יעל לינדנברג