​​ניטור רעשים


ניטור אוויר 


תקן ISO14001 - מערכת ניהול איכות הסביבה​רכבת ישראל בע"מ מודיעה כי ביום 2 באוקטובר 2019 התקבלה בידיה החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל עליה עיצום כספי בסך של 550,140 ₪, וזאת בשל אי השלמת התקנת מסנני חלקיקים להפחתת זיהום אוויר על גבי המנועים בקרונות הכוח שלה, בתוך פרק הזמן שנקצב לכך בהוראות הממונה כהגדרתו בחוק אוויר נקי התשס"ח-2008 (להלן - "החוק"), ואשר ניתנו מתוקף סמכותו לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק.