​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​רכבת ישראל מפרסמת את דוחותיה התקופתיים בהתאם להוראות הדין.

דוחות אלה כוללים, בין היתר את תיאור עסקי התאגיד, את דוח ה​​דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ואת הדוחות הכספיים ביחס לכל תקופה.  

​הדוחות התקופתיים מפורסמים גם באתר הבורסה לניירות ערך​ 

שנת 2016

דו"ח תקופתי​​


​שנת ​2015​

דו"ח תקופתי​