השימוש באתר רכבת ישראל (להלן: "האתר") ובתכנים המוצגים בו וכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן.


זכויות קניין

כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי לרכבת ישראל בע"מ (להלן : "הרכבת"). אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים באתר ללא הסכמת הרכבת מראש ובכתב , כמו כן אין לעשות בהם כל שימוש למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים , ובלבד שהשימוש יעשה בהתאם לדין.

סימנו המסחרי של האתר ובכלל זה, בין השאר, הסיסמא של הרכבת, לוגו הרכבת הינו קניין הרכבת בלבד. אין לעשות בו שימוש ללא הסכמת הרכבת מראש ובכתב.

אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת/הסכמת הרכבת בכתב ומראש.


תוכן האתר

הרכבת ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובכל מכשיר קצה המפורטים בתקנון זה ובכלל, בהם הם מופיעים. תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.

רכבת ישראל לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו . לרבות אך לא רק, שינויים במועדי ו/או מסלולי הנסיעה אי עמידה בלוחות זמנים ו/או ביטול קו. כמו כן לא תישא הרכבת בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל.

למען הסר ספק, הרכבת לא תשא באחריות גם בקשר עם תכנים המופיעים באתר ואשר נמצאים תחת קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים.


תוכן פרסומי

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר זה הינם באחריות המפרסמים בלבד. אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד.


מקום שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבית המשפט בתל - אביב.