​​​​​​​​​השימוש באתר או אפליקציית רכבת ישראל (להלן: "האתר" ו/או "האפליקציה") ובתכנים המוצגים בהם וכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן. ​

זכויות קניין 

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר ו/או באפליקציה, שייכים באופן בלעדי לרכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת"). אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים בהם ללא הסכמת הרכבת מראש ובכתב, כמו כן אין לעשות בהם כל שימוש למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים, ובלבד שהשימוש יעשה בהתאם לדין.

סימנו המסחרי של האתר ובכלל זה, בין השאר, הסיסמא של הרכבת, לוגו הרכבת הינו קניין הרכבת בלבד. אין לעשות בו שימוש ללא הסכמת הרכבת מראש ובכתב. 

אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ו/או האפליקציה ללא קבלת/ הסכמת הרכבת בכתב ומראש.​


תוכן האתר והאפליקציה 

הרכבת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ו/או באפליקציה ובכל מכשיר קצה המפורטים בתקנון זה ובכלל, בהם הם מופיעים. תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר ו/או באפליקציה. 

רכבת ישראל לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים באתר ו/או באפליקציה. לרבות, אך לא רק, שינויים במועדי ו/או מסלולי הנסיעה אי עמידה בלוחות זמנים ו/או ביטול רכבות. כמו כן לא תישא הרכבת בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל.

למען הסר ספק, הרכבת לא תישא באחריות גם בקשר עם תכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ואשר נמצאים תחת קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים.​


תוכן פרסומי 

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה הינם באחריות המפרסמים בלבד. אין לראות בתוכן האתר ו/או האפליקציה כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד.


שימוש מקובל

השימוש באתר ו/או האפליקציה יהא עפ"י התניות וההוראות בתקנון זה ובהלימה להוראות החוקים, התקנות והנוהגים המקובלים בישראל ולשימושים ומטרות חוקיים וראויים בלבד. 

חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות העלולות לגרום לעומס רב ובלתי סביר על האתר ו/או האפליקציה או התשתית, לפגום בקוד התוכנה, בנראות האתר ו/או האפליקציה או לגשת אליהם באמצעים לא חוקיים. ​


תנאי הנסיעה ברכבת

הסעת הנוסעים וכבודתם באמצעות רכבות תהא כפופה לכללים הקבועים פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972, התקנות שהותקנו מכוחה ולתנאי נסיעה נוספים שעוגנו באתר זה. ​


מקום שיפוט 

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבית המשפט המוסמך בתל - אביב. ​

​​