מכרזים פתוחים

​​​​

ה​נך עומד לצפות ברשימת המכרזים של רכבת ישראל המוצגים לנוחיותך בלבד. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו ע"י ​רכבת ישראל למציעים. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו מרכבת ישראל, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.
הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז, שנמסרו למציע בפועל על ידי רכבת ישראל.​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: