מכרז להפעלת קיוסק

​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

19/12/2016 בשעה 14:12

תיאור המפגש ייעכגכעגכע געכגכעד עע כעג כג כגכג כעגכגגדכ ג עכעכעכגכע געכ כעעכ וחלח עי גגכד גכדגדכגד כגד כג סוף

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הבהרה כללית נכגככגגגג גכגכ סוף

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה