Skip Navigation Linksרכבת ישראל > רכבת ישראל מטענים > ביצוע הובלה משלימה עבור רכבת ישראל מטענים

ביצוע הובלה משלימה עבור רכבת ישראל מטענים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.

  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.

  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטפסי המכרז שבאתר האינטרנט

  • Gila@rail.co.il​ רפרנט​ המכרז