נוכח מגמות הפיתוח של רכבת ישראל, הביקוש ההולך וגובר לתחבורה מסילתית והדרישה להעלאת רמת השירות, הוחלט לפעול להוצאתה לפועל של תוכנית החשמול להחלפת שיטת ההנעה הקיימת כיום (דיזל) בהנעה חשמלית. שיטת הנעה חשמלית הינה שיטה מודרנית, אמינה וכלכלית יותר ביחס להינע דיזל. יתרונותיה הרבים של השיטה, אשר יפורטו להלן, הביאו אותה להיות השיטה הנהוגה באירופה כיום, ומזה עשורים רבים, להנעה רכבתית להסעת נוסעים.

הפעלת רכבות נוסעים חשמליות תתבצע בהתאם לתוכנית לתשתית לאומית 18 ("תת"ל 18"), בצורה מדורגת בכל הרשת הרכבתית למעט מספר מקטעים אשר אינם כלולים בתת"ל 18 ויטופלו במסגרת תוכנית סטאטוטורית נפרדת (ב"ש-דימונה, נען-בית שמש, והקווים העתידיים בית שאן-עפולה-חיפה ואשקלון-באר שבע).

במסגרת ההתקנה של תוכנית החשמול ובהתאם לתת"ל 18, תוקם בשלב הראשון תשתית רשת מגע עילי (OCS) מעל קווי הרכבת על מסילות בקווים ראשיים באורך של כ- 420 ק"מ. רכבות המטען אינן כלולות בתכנית החשמול וצפויות להמשיך ולפעול על בסיס הינע דיזל.

במסגרת פרויקט החשמול, תוקם מערכת שליטה ובקרה מתקדמת (SCADA), תוקמנה 14 תחנות השנאה (TS) בפריסה ארצית להספקת תצרוכת החשמל לפרויקט וכן יירכש ציוד נייד רכבתי חדש המותאם לנסיעה בהינע חשמלי ו/או הסבת ציוד נייד להינע חשמלי.

 ביצוע הפרויקט יחל בשנת 2016, והרשת המסילתית תחושמל בהדרגה עד 2021. הקו הראשון שיחושמל יהיה הקו המהיר בין ת"א לירושלים.

 יעדי פרויקט החשמול

 • שיפור התוכנית התפעולית, בין השאר באמצעות קיצור זמני הנסיעה בקווים עירוניים ופרבריים לאור קיצור קצב ההאטה וההאצה של הרכבת בהינע חשמלי לעומת רכבת על בסיס הנעת דיזל המאפשר אף להרחיב את מספר התחנות בקווים הקיימים תוך פגיעה מינימלית באיכות השירות; שיפור עמידה בלוחות הזמנים של הרכבות וצמצום מערך התחזוקה לציוד הרכבתי.
 • שיפור תנאים בתחנות הנוסעים, בין השאר באמצעות הפחתת מטרדי רעש וזיהום אויר; הקטנת הצפיפות בקרונות הנוסעים נוכח הפעלת המערך הרכבתי בתדירות גבוהה יותר.
 • צמצום מפגעים סביבתיים עקב הפחתת מטרדי רעש וזיהום אויר.

 • שיפור תדמית החברה והגדלת הביקוש לשירותי החברה, לאור עמידה בלוחות זמנים, ייעול מערך ההיסעים וקיצור לוחות הזמנים לנסיעה ושימוש באמצעים ידידותיים לסביבה.

פרויקט החשמול צפוי לתרום לשיפור השרות לנוסע:

 1. קיצור משך זמן הנסיעה;
 2. הגדלת תדירות רכבות בשל יכולת להגדיל מהירות וכן הגדלת תדירות וקיבולת מסילה בשל יכולת האצה והאטה מוגברים;
 3. הקטנת מקטעי האיתות והתאמתם למערכת החשמול תאפשר תעבורה של יותר רכבות ברשת;
 4. הגדלת כמות נוסעים על ידי תוספת קרונות לרכבות קיימות;
 5. שיפור הדיוק ועמידה בלוחות זמנים;
 6. הגדלת הגמישות התפעולית (הפחתת תקלות וצרכי אחזקה);
 7. הגברת הנוחות בנסיעה ובהמתנה בתחנות.

פרויקט החשמול צפוי להסב תועלת כלכלית וסביבתית למשק הישראלי:

 1. צמצום מפגעי רעש וביטול זיהום האויר לאורך המסילות ובתחנות;
 2. רמת רעש נמוכה בזמן האצה ועצירה ובנסיעה;
 3. הפחתה בשימוש בדלקים ובשינועם;
 4. מניעת זיהום כתוצאה מטיפול בדלק באתרי תדלוק, במכלים ובהובלות;
 5. מניעת זיהום כתוצאה מפליטת CO2 שנוצר משריפת דלק;
 6. הפחתת זיהום קרקע כתוצאה משמנים ודלקים, בפרט באזורי תפעול ותחנות.