הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על עדכונים להנחיות תכנון ותעריפים:

שם קובץ
תחומי התכנון
תאריך עדכון
תאריך עדכון
1.1הנחיות לעריכה ועיצוב שרטוטים_גירסה 4_02.18_02DSG01מסילות18/06/2020
1.10מפרט מיוחד לשימוש בחומרים ממוחזרים מבטון גרוס לעבודות עפר של רכבת ישראל_08.10_02TRK08מסילות31/08/2010
1.11הנחיות לתכנון והתקנת תפרי התפשטות בפסים_12.08_02TRK09מסילות03/12/2008
1.12מפרט לייצור ואספקת רבד חצץ למסילת ברזל_גרסה 1.1_02.12_02TRK10מסילות28/02/2012
1.13הנחיות לתכנון מתקני עצירת רכבות 12.18_02TRK11מסילות31/12/2018
1.1402TRK12_11.14_(FWD) בקרת איכות הביצוע של המבנה התחתון של מסילות רכבת בעזרת מכשיר המשקולת הנופלתמסילות12/11/2014
1.1502TRM05_10.08_הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה העליון של מסילות ברזל_חלק במסילות12/10/2008
1.16הנחיות למילוי צינורות נטושים_גירסה 1_01.13מסילות31/01/2013
1.17מפרט חקירת שתית ובדיקות מבנה תחתון של מסילת ברזל ע''י שיטות גיאופיסיות_01.13מסילות31/01/2013
1.18מפרט טכני ליצור ואספקת ציפוי מתחת לחצץ מסילת ברזל_02.14מסילות28/02/2014
1.19מפרט לייצור ואספקת רבד חצץ למנהרות מסילת ברזל_09.06מסילות30/09/2006
1.202TRK01_הנחיות לתכנון מסילות ברזל_8.1.1_12.21מסילות26/12/2021
1.20מפרט מיוחד להידוק ובקרת איכות חצץ רכבת בעבודות עפר_גירסה 2_01.15מסילות31/01/2015
1.2110.17_ty5826-2.1_מנהור-חלק 2.1_מנהרות לרכבת - תכן מבנה - יסודות התכנון של מנהרותמסילות30/10/2017
1.22מנהרות רכבת - הנחיות לתכנון מנהרות רכבת נוסעים, משא וחומרים מסוכנים_גרסה 2__10.17_19239917מסילות31/10/2017
1.23ציפוי עליון_גרסה 1_12.18מסילות31/12/2018
1.24הנחיות תכנוניות לשימוש בחומרים גאוסינטטיים_גרסה 1_01.20מסילות29/01/2020
1.25מפרט חצץ_מסילות רכבת מהירות עד 250 קמ''ש_גרסה 1_06.20מסילות07/06/2020
1.3הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון והעליון של מסילות ברזל_חלק ג_10.10מסילות31/10/2010
1.402SYC01_05.06_מפרט טכני - הצטלבויות והתקרבויות בין קווי חשמל לבין רכבת ישראלמסילות31/05/2006
1.502SYCO3_10.16_הנחיות תכנוניות למערכות חוצות ומקבילות לרצועת רכבת_גירסה 3מסילות31/10/2016
1.602TRK02_05.14_הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון של מסילות ברזל חלק א_גירסה 2מסילות31/05/2014
1.702TRK03_06.18_הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון של מסילות ברזל חלק ב_גירסה 3מסילות30/06/2018
1.802TRK05_10.10_ביקורת הבטחת איכות להסמכת יצרן ותהליך ייצור לחומרי מילוי, מילוי נברר ומצע מבטון גרוס_גירסה 1.2מסילות13/10/2010
1.902TRK06_10.10_הנחיות לביצוע ביקורת הבטחת איכות ליישום חומרי מילוי, מילוי נברר ומצע מבטון גרוסבאתר הביצוע_גירס 1.2מסילות13/10/2010
2.102DRN01_03.15_הנחיות לתכנון ניקוז למסילות ברזל למהירות עד 250 קמ''ש_הידרולוגיה-ניקוז-סחף_גרסה 2ניקוז31/03/2015
2.2הנחיות תכנוניות למעבירי מים ומעברים תחתיים של מסילות ברזל_גרסה 2.1_ 02DRN04_11.21ניקוז04/11/2021
2.302DRN05_01.17_פרטי ניקוז רכבת ישראלניקוז31/01/2017
2.4הנחיות לתכנון מאגרי מים בקירבה למסילות רכבת ישראל - כרך א'_גרסה 2_05.16ניקוז31/05/2016
2.5הנחיות לתכנון מאגרי מים בקירבה למסילות רכבת ישראל - כרך ב'_גרסה 2_05.16ניקוז31/05/2016
2.6הנחיות לתכנון ניקוז במתחמים ומסופי מטענים של רכבת_גירסה 1_11.17ניקוז30/11/2017
3.1מנהור- תקן ישראלי_IS5826גשרים וקונסטרוקציות31/12/2017
3.202BRG01_11.09_הנחיות ודרישות לתכנון, יצור, העמסות ניסיון, בדיקות, הרכבה ותחזוקה של תפרי התפשטות בגשרי רכבתגשרים וקונסטרוקציות30/11/2009
3.302EN1991_BS EN 1991-2_2003_Eurocode 1_Actions on structures - Part2_Traffic load and brigesגשרים וקונסטרוקציות28/02/1991
3.402IS1227_09.98_Loads on bridges_Highway bridges - תקן ישראלי 1227_חלק 1 - עומסים בגשרים_גשרי דרךגשרים וקונסטרוקציות30/09/1988
3.502IS5567_07.06_תקן ישראלי 5567 - הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייהגשרים וקונסטרוקציות31/07/2006
3.602IS122701_08.06_הצעת גליון התיקון מס 3 לת''י 1227 חלק 1 - עומסים גשרים_גשרי דרךגשרים וקונסטרוקציות16/08/2006
3.7תקן ישראלי 1227_חלק 3.1 - תכן גשרים_גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות_02IS122702_10.17גשרים וקונסטרוקציות31/10/2017
3.8הנחיות לתכנון עמודי תאורה ומצלמה_05.17גשרים וקונסטרוקציות31/05/2019
3.9פרטים עקרוניים למעקות בגשרי כביש מעל מסילה_03.12.19גשרים וקונסטרוקציות03/12/2019
4.1פרוגראמה מהדורה 8 - עדכון 20.04.20_26.12.19תחנות26/04/2020
4.2חדר טכני-שוב_מהדורה 8_14.11.19תחנות14/11/2019
5.1הנחיות לצמחיה ברצועת הרכבתנוף ואיכות הסביבה12/12/2021
5.2מדיניות שימורנוף ואיכות הסביבה30/11/2016
5.3הנחיות לתכנון מערכת השקיה לגינון ולשיקום נופי_גרסה 3_11.13נוף ואיכות הסביבה30/11/2013
5.4הנחיות לתכנון שיקום נופי -אקולוגי ברכבת ישראל_ביצוע ותחזוקה_ מהדורה 4_6.21 נוף ואיכות הסביבה02/08/2021
5.5פרק 4 הנחיות לתכנון נופי ופיתוח - מהדורה 8_20.04.20נוף ואיכות הסביבה26/04/2020
5.6חוברת פרטי פיתוח סטנדרטיים לתחנות רכבת_מהדורה 8_11.20נוף ואיכות הסביבה02/11/2020
5.7הנחיות לבנייה משמרת נגר בתחנות רכבת ומתחמי מסילה_מדריך תכנוןנוף ואיכות הסביבה31/12/2013
5.8פרטים עקרוניים למעקות בגשרי כביש מעל מסילה_03.12.19נוף ואיכות הסביבה03/12/2019