Skip Navigation Linksרכבת ישראל > פניית גורמי חוץ

פניית גורמי חוץ


פניות לתיאום תשתיות בשטחי רכבת ישראל, או בסמוך לשטחיה תבוצענה באמצעות פניית היזם דרך מערכת תיאום תשתיות לאומיות, ובהתאם להנחיות הבאות:

 • פניות בנושא הנחת תשתית מתחת/מעל או במקביל למסילות הרכבת, או טיפול יזום בתשתיות קיימות מתחת/מעל או במקביל למסילות הרכבת, לרבות פניות סטטוטוריות להנחת תשתיות גז – יש להפנות לגב' אוריה סער באמצעות מערכת תיאום תשתיות בלבד.
  הפנייה צריכה לכלול:
  • מכתב מלווה מטעם היזם עם תיאור מקום ומהות העבודה.
  • תוכניות של הפרויקט בהתאם להנחיות הרכבת בפורמט DWG ו-PDF.

 • פניות בנושא סטטוטוריקה והיתרי בניה יופנו לגב' מאיה שלגי באמצעות מערכת תיאום תשתיות.
  הפנייה צריכה לכלול:
  • מכתב מלווה מטעם היזם עם תיאור מקום ומהות העבודה.
  • תוכניות של הפרויקט בהתאם להנחיות הרכבת בפורמט DWG ו-PDF

להלן פרטי מוקד מערכת בירורים לגבי פתיחת/ניהול פניות במערכת:
מוקד התמיכה: [email protected]
או באתר מערכת תיאום תשתיות לאומיות
שירות מוקד ב-WhatsApp הינו: 03-3765765

במידת הצורך ובהתאם לסוג הפנייה, ניתן לפנות אל:
אוריה סער בטלפון: 04-8564383 / נייד: 050-6187602 / מייל: [email protected]
גב' מאיה שלגי בטלפון: 04-8564253 / נייד: 050-6187673 / מייל: [email protected]
לתשומת לב הפונים, הנחיות ר"י לתכנון נמצאות כאן