Skip Navigation Linksרכבת ישראל > תקנון שימוש באתר ובאפליקציה

תקנון שימוש באתר ובאפליקציה

​​​​רכישת כרטיסי נסיעה כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

כללי

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות הוראות תקנון זה ולרבות תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך בו, ללא מתן התראה מראש. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י רכבת ישראל.

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

"משתמש"- אדם הרוכש כרטיס נסיעה ברכבת לשימוש על גבי רב קו בלבד, באמצעות אתר זה.

"כרטיס נסיעה"- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר המאפשר נסיעה ברכבת מתחנת יעד לתחנת מוצא. או בתחומי אזור גיאוגרפי מוגדר הכולל מס' תחנות רכבת. כרטיסי הנסיעה ברכבת אינם מסוימים לכדי רכבת נוסעים קונקרטית. היות ולוח זמני הנסיעה הרשמי של רכבות הנוסעים יכול להשתנות באופן יזום או בלתי צפוי, על הרוכש לוודא מראש באמצעות האתר הרשמי או היישומון (אפליקציה) ובמוקד שירות הלקוחות של רכבת ישראל, את לוח הזמנים המעודכן של הרכבת בה הוא מתכוון לעשות שימוש.

"שירות מקום שמור" ו"ערך צבור": כהגדרתם בתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), תשס"ה-2004 (להלן במאוחד: "שירותים נלווים").

"עסקה"- רכישת כרטיס נסיעה ו/או שירות נלווה באמצעות כרטיס אשראי באתר.​​

"עמוד התשלום"- העמוד באתר בו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המשתמש כתנאי לביצוע עסקה.​​

ביצוע עסקאות ותשלום

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. רכבת ישראל רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת ומבלי שהיא חייבת למסור הודעה מראש כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המשתמש כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י רכבת ישראל במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה מייד בתום תהליך הרכישה באתר וייעשה בחיוב אחד. תנאי להשלמת תהליך הרכישה הינו שהפרטים שהזין המשתמש התקבלו ונקלטו באתר באופן מלא, כפי שנדרש באתר. מובן כי ייתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת תהליך הרכישה והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לאפשרות שתקלות כאמור יתרחשו בעניינו, מבלי לגרוע מזכותו לבטל את העסקה במקרה של כשל בהשלמת תהליך הרכישה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת תהליך הרכישה ו/או לא קיבל אישור על השלמת תהליך הרכישה בדואר אלקטרוני, על הרוכש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של רכבת ישראל בטלפון 5770* בהתאם לשעות פעילות המוקד, ולוודא את התקדמות תהליך הרכישה. הקלדת פרטי זיהוי שאינם של המשתמש ו/או שלא מכוח הרשאה חוקית לעשות שימוש בפרטי זיהוי של אחר - אסורה לחלוטין על פי דין. 


התמורה ודרכי אספקתה

בתמורה לקבלת דמי הנסיעה הנקובים באתר, הרכבת תספק למשתמש את כרטיס נסיעה אשר רכש באמצעות איסוף עצמי ע"י המשתמש. האיסוף העצמי יתבצע באמצעות טעינת כרטיס ה'רב קו' שפרטיו הוזנו בתהליך הרכישה באתר, בקופות התחנה, במכונות לממכר כרטיסים או במכשירי טרום התיקוף.

אם המשתמש לא יבצע איסוף עצמי של כרטיס הנסיעה, למעט כרטיסים מסוג גמיש 30 או גמיש 7, בתוך 14 ימים ממועד הרכישה, אזי העסקה תבוטל וכרטיס האשראי של המשתמש יזוכה בהתאם.​

במקרה של רכישת כרטיס נסיעה גמיש 30 או גמיש 7 הרי שתקופת השימוש של כרטיסים אלו תיכנס לתוקף במועד שהזין המשתמש באתר במעמד הרכישה (להלן: "תקופת השימוש"). אספקת כרטיסים גמישים תתאפשר, לכל המאוחר, ביום הראשון של תקופת השימוש. בחלוף מועד זה העסקה תבוטל וכרטיס האשראי של המשתמש יזוכה בהתאם. 

על גבי כרטיס רב קו ניתן לטעון, לכל היותר, עד שמונה כרטיסי נסיעה מסוגים שונים. לפיכך, תנאי לאספקה בפועל של כרטיס נסיעה אשר נרכש באתר הינו שכרטיס הרב קו פנוי לטעינת כרטיס/ים נוספים ושלא חלפו 14 ימים ממועד הרכישה. 

רוכשיי כרטיס מסוג "כרטיסיה 12", בפרופיל "מבוגר" בלבד, רשאים לממשן גם עבור נוסע נוסף, פרט למחזיק בכרטיס הרב קו. לשם כך, יש לגשת למכונה האוטומטית או לקופה בתחנת הרכבת ולבחור באפשרות הדפסת כרטיס נייר. כרטיס הנייר יהא תקף לשימוש ביום הדפסתו ולמחרת בלבד. לפרטים נוספים, יש לפנות למנהל התחנה.​

אספקת שירות מקום שמור תתבצע מיד בתום תהליך העסקה באמצעות שליחת שובר לכתובת דוא"ל של המשתמש.​

ביטול עסקה

שירותי נסיעה בתחבורה ציבורית הוחרגו מתחולת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010. יחד עם זאת, הרכבת מאפשרת לכם לבטל עסקה, בכל עת טרם מימוש הכרטיס בפועל בנסיעה ברכבת, למעט עסקה לרכישת כרטיסים תקופתיים (כגון גמיש 7 או גמיש 30), שתקופת השימוש בהם נכנסה לתוקף. לעניין כרטיס תקופתי, "שימוש" ייחשב עצם תחילתה של תקופת השימוש הנקובה בכרטיס התקופתי. 

ערך צבור שנעשה בו שימוש כלשהו, ברכבת או אצל מפעיל תחבורה אחר, לא ניתן לקבל החזר כספי בגינו.

לא ניתן לבטל עסקה לרכישת 'שירות מקום שמור'.​

ביטל עסקה אוטומטי יתבצע במקרים המנויים בפרק "התמורה ודרכי אספקתה" שבתקנון זה. ​

סודיות ופרטיות

רכבת ישראל נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רכבת ישראל ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביאו לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

רכבת ישראל מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או לצורך מתן שירות למשתמש או לפי צו שיפוטי המורה לרכבת ישראל למוסרם למאן דהוא או בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין רכבת ישראל, אם וככל שיהיו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של רכבת ישראל מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של רכבת ישראל בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת לבצע שימוש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.​​​

אחריות

רכבת ישראל עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, רכבת ישראל אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. רכבת ישראל לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, רכבת ישראל עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של הרכבת ישראל להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. רכבת ישראל לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר לא יחייב הדבר את רכבת ישראל.

רכבת ישראל אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כמו כן, רכבת ישראל אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

רכבת ישראל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאותיו ונזקיו שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו - תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של רכבת ישראל בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המשתמש.​

הפסקת פעילות האתר

רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או את מכירת הכרטיסים באמצעותו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.​

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.