Skip Navigation Linksרכבת ישראל > תקנון האתר והאפליקציה

תקנון האתר והאפליקציה


השימוש באתר או באפליקציית רכבת ישראל (להלן יחד – "האתר") ובתכנים המוצגים בהם ובכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן עצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. 
השימוש להלן בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר שייכות באופן בלעדי לרכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת"). אין להעתיק, לשכפל, למכור, לתרגם או לפרסם בכל דרך שהיא כל מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי בכל פרט באתר ללא קבלת רשותה של הרכבת מראש ובכתב. 

השימוש באתר ובמידע שבו ייעשה רק לצרכים אישיים ולא מסחריים ובהתאם לדין.

זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, וכן סימנו המסחרי של האתר ובכלל זה, הסיסמה של הרכבת ולוגו הרכבת הינם קניין הרכבת בלבד. אין לעשות בהם שימוש ואין להפיצם, להעתיקם, או להציגם בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא הסכמת הרכבת מראש ובכתב.


תוכן האתר ותקינותו

המידע באתר מוצג לנוחיות המשתמש בלבד. הרכבת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות או עגמת נפש ולכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר או בשל ההסתמכות עליהם. רכבת ישראל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאותיו ונזקיו שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו - תהא עילת התביעה אשר תהא. 

הרכבת לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים באתר, ובכלל זה שינויים במועדי ו/או מסלולי הנסיעה, אי עמידה בלוחות זמנים ו/או ביטול רכבות, וכן לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב כך.
כן לא תישא הרכבת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים שאליהם מובילות קישוריות המצויות באתר, ומבלי לגרוע מכלל זה – לרבות אתרים למכירת כרטיסי נסיעה ברכבת, ואינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

רכבת ישראל עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, רכבת ישראל אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. רכבת ישראל לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, באחריות לנזק כלשהו במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. 

רכבת ישראל עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או בלתי חוקית. עם זאת, אין ביכולתה של הרכבת ישראל להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או בלתי חוקיות בכל זמן. רכבת ישראל לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, באחריות לנזק כלשהו שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות זדוניות או בלתי חוקיות.


תוכן פרסומי

תוכן פרסומי, ככל שהוא מתפרסם באתר או באתרים שאליהם מובילות קישוריות המצויות באתר הינו באחריות המפרסמים בלבד. השימוש בתוכן הפרסומי וההסתמכות עליו הם באחריות המשתמש בלבד.

 

שימוש מקובל

השימוש באתר ו/או האפליקציה יהיה שימוש סביר ומקובל, למטרות חוקיות, ע"פ התנאים וההוראות בתקנון זה ובכפוף להוראות הדין הרלוואנטיות.
חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות העלולות לגרום לעומס רב ובלתי סביר על האתר או התשתית, לפגום בקוד התוכנה או בנראות האתר או לגשת אליו באמצעים בלתי חוקיים.

שירות קבלת עדכונים על שינויים באפליקציה

כמו כל שירות לשליחת מידע, גם שירות "עדכנו אותי על שינויים", עלול להיות מושפע מתקלות תקשורת ותקלות אחרות. על כן, רכבת ישראל איננה אחראית לכל נזק או הוצאה שייגרמו למשתמשי השירות, או כל אדם אחר בשל הסתמכותם על עדכונים שלא התקבלו כלל, שהתקבלו באופן שגוי או משובש, שהכילו מידע שאינו מדויק או עדכני לשעת קבלתם או לשעת הפצתם ועדכונים שלא הופצו כלל, או שהופצו באופן בלתי תקין, מסיבה כלשהי.

תנאי הנסיעה ברכבת

הסעת הנוסעים וכבודתם ברכבות כפופה לכללים הקבועים בהוראות הדין הרלוואנטיות, ובהן פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972 והתקנות שהותקנו מכוחה, וכן להוראות משרד התחבורה ולתנאי נסיעה נוספים עליהם מודיעה הרכבת לציבור מעת לעת, באמצעים שונים לרבות אתר זה. 

רכישת כרטיסי נסיעה

ניתן לרכוש כרטיסי נסיעה באמצעות אתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי גורמים מסחריים ואחרים, ואינם מופעלים על ידי רכבת ישראל. רכבת ישראל אינה אחראית למידע באתרים אלו או לתנאי הרכישה של כרטיסי נסיעה בהם, אף אם קישוריות המובילות לאתרים אלו מופיעות באתר זה.

תנאי השימוש בכרטיס רב-קו אינם באחריות רכבת ישראל והם מופיעים באתרים רב-קו אונליין או Hopon

ביצוע תשלומים באמצעות האתר

תשלום באמצעות האתר של כפל דמי נסיעה שבו חויב נוסע, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המשתמש כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף המכובד ע"י רכבת ישראל, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
כרטיס האשראי יחויב בגין התשלום מיד בתום תהליך התשלום באתר וייעשה בחיוב אחד. 
תנאי להשלמת תהליך התשלום הינו שהפרטים שהזין המשתמש התקבלו ונקלטו באתר באופן מלא, כפי שנדרש באתר. 
ייתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת תהליך התשלום והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לאפשרות שתקלות כאמור יתרחשו בעניינו, מבלי לגרוע מזכותו לבטל את התשלום במקרה של כשל בהשלמת תהליך התשלום. 
ביצוע התשלום יושלם וייחשב כתקין רק לאחר קבלת אישור על השלמת תהליך התשלום.
אם המשתמש קיבל הודעה במהלך ביצוע התשלום או אחריו, בדבר שגיאה בפרטי התשלום או בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת תהליך התשלום או אם לא קיבל אישור על השלמת תהליך התשלום, על המשתמש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של רכבת ישראל בטלפון 5770* בהתאם לשעות פעילות המוקד, ולהסדיר את השלמת תהליך התשלום. 
הקלדת פרטי זיהוי שאינם של המשתמש ו/או שלא מכוח הרשאה חוקית לעשות שימוש בפרטי זיהוי של אחר - אסורה לחלוטין על פי דין.


  שירות מקום שמור

  השירות אינו פעיל עד להודעה חדשה.

  פיילוט "ערך צבור ישיר"

  • על פי הוראות משרד התחבורה, מופעל ברכבת ישראל שירות "ערך צבור ישיר", שייבחן לתקופת פיילוט, החל מיום 4.3.2021.     

  • שירות "ערך צבור ישיר", מאפשר לנוסעים בעלי רב-קו, שטענו בו ערך צבור, לנסוע ברכבת באמצעות הערך הצבור, על ידי מעבר ישיר בשערי הכניסה של תחנת הרכבת (הוולידטורים) וביצוע תיקוף, ללא רכישה מוקדמת של כרטיס הנסיעה וללא צורך בביצוע פעולת ולידציה מוקדמת.

  • השימוש בשירות "ערך צבור ישיר", נעשה על ידי תיקוף כניסה בשער הכניסה (הוולידטור) בתחנת המוצא, באמצעות כרטיס הרב-קו, לפני הנסיעה, ותיקוף יציאה בשער היציאה, בתחנת היעד, בסוף הנסיעה.

  • השימוש בשירות "ערך צבור ישיר", מותנה ביתרה כספית בערך הצבור בכרטיס הרב-קו, שתספיק לתשלום דמי הנסיעה המלאים לנסיעה. באחריות הנוסע לוודא שיש לו יתרה כספית מספיקה בערך הצבור.  

   שימו לב: נסיעה ללא יתרה כספית מספיקה – כמוה כנסיעה ברכבת ללא כרטיס מתאים!       
     
  • כל שימוש בשירות "ערך צבור ישיר", לנסיעה כלשהי, מותנה ביתרה כספית מינימלית של 30 שקל בערך הצבור.       
     
  • השימוש בשירות "ערך צבור ישיר" מותר לנוסע אחד בלבד.   

  • שירות "ערך צבור ישיר" נבחן בתקופת הפיילוט, בנוסף לשירות הרגיל.
   השימוש הרגיל בערך צבור נמשך ללא שינוי, כולל האפשרות להמרת כרטיס אחד, או מספר כרטיסי נסיעה, מתוך הערך הצבור ואפשרות לבצע ולידציה מוקדמת, לפני התיקוף והמעבר בשער הכניסה.  

  • שימו לב: שירות "ערך צבור ישיר", אינו מיועד לנוסעים המחזיקים גם ערך צבור וגם כרטיס נסיעה תקופתי, בכרטיס הרב-קו שלהם.

   על פי הוראות משרד התחבורה, וכמו בנסיעה באוטובוס, שימוש ברב-קו שיש בו גם ערך צבור וגם כרטיס נסיעה תקופתי, מפעיל את כרטיס הנסיעה התקופתי כברירת מחדל. אם בכרטיס הרב-קו שלכם יש גם ערך צבור וגם כרטיס נסיעה תקופתי ואתם מעוניינים לעשות שימוש בערך הצבור – גשו למכונות המכירה האוטומטיות, הפעילו את הערך הצבור באופן רגיל ולא באמצעות שירות "ערך צבור ישיר". 

  שימוש באפליקציות תשלום

  • השימוש באפליקציות תשלום, הוא בהתאם להוראות משרד התחבורה ותנאי השימוש של האפליקציה שבאמצעותה בחר הנוסע לשלם את דמי הנסיעה ולבצע את התיקוף בשערי הכניסה והיציאה בתחנות הרכבת. רכבת ישראל בע"מ אינה אחראית באופן כלשהו לתקינות האפליקציות, לגביית דמי הנסיעה באמצעותן, לגובה דמי הנסיעה בעת השימוש בהן, להטלת חיובים כספיים מוגדלים באמצעותן, או לכל אספקט אחר של השימוש בהן. לפרטים נוספים יש לפנות לאתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה

  • על פי הוראות הדין ומשרד התחבורה, נסיעה באמצעות אפליקציית תשלום, מותנית בביצוע תיקוף בשערי הכניסה והיציאה בתחנות הרכבת, בדומה לתיקוף כרטיס הרב-קו. התיקוף נעשה באמצעות סריקת ברקוד המופק על ידי האפליקציה ומוצג על גבי מסך הסמארטפון, בשערי הכניסה והיציאה בתחנות הרכבת. סריקת ברקוד באופן תקין פותחת את שער הכניסה או היציאה בתחנת הרכבת ורק היא מתירה לנוסע, להיכנס לתחנה או לצאת ממנה, לפי העניין.

  • נסיעה ברכבת ללא תיקוף באופן תקין, הן בכניסה לתחנת המוצא והן ביציאה מתחנת היעד, כמוה כנסיעה ללא כרטיס ועלולה לגרום להטלת חיובים כספיים מוגדלים על הנוסע, באמצעות האפליקציה, בהתאם להוראות הדין ומשרד התחבורה.  

  • חובה על נוסע להציג, לפי דרישתו של פקיד רכבת, את מסך האפליקציה, שבו מוצג הברקוד שנועד לנסיעה המסוימת ושאותו יש לתקף, כאמור.

  • בכל תקלה או תלונה הנוגעת לשימוש באפליקציות התשלום, על הנוסע לפנות למוקד השירות של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, במשרד התחבורה, בטלפון: 8787*, או למוקד השירות של האפליקציה שבה נעשה שימוש.

   אין לפנות בעניינים אלו למוקד השירות של רכבת ישראל, מכיוון שמוקד זה אינו יכול לסייע בעניינים אלו.

  • נוסע שביצע נסיעה באמצעות אפליקציית תשלום, זכאי לפיצוי בגין איחור רכבת, לפי אותם התנאים החלים על נוסע שביצע את נסיעתו באמצעות כרטיס נייר או כרטיס רב-קו, המפורטים באתר זה בדף פיצוי בגין איחור/ביטול רכבת
   כרטיס פיצויי יינתן לנוסע הזכאי לפיצוי באמצעות כרטיס נייר, הודעת SMS או אמצעי דיגיטלי אחר שנקבע על ידי רכבת ישראל.   

  סודיות ופרטיות

  רכבת ישראל נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רכבת ישראל ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביאו לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

  מסירת מספר טלפון סלולארי בעת ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכמה לקבלת הודעות שירות מרכבת ישראל, באמצעות מסרונים שיישלחו למספר הטלפון שנמסר.


  שינויים באתר והפסקת פעילותו

  רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, את תנאי השימוש באתר, את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכן את היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך בו, ללא מתן התראה מראש. ככלל, תוקפם של שינויים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י הרכבת.
  הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.


  מקום שיפוט

  על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לו זה הינו בבית המשפט המוסמך בלוד.