Skip Navigation Linksרכבת ישראל > רב קו > בקשה להנפקת רב קו אישי

הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה, אולם ניתן לרכוש רב קו אנונימי או חצי אנונימי בעלות של 5 ש”ח בעמדות על הקו. 
הבחירה בחלופות אלו לא תאפשר שחזור של כרטיסי נסיעה או ערך צבור שהוטען על גביהם במקרה של אובדן או גניבה.
נוסעים הזכאים להנחה (כגון: סטודנט, נוער, אזרח וותיק, נכה ועיוור) יוכלו להנפיק רב קו ו/או לעדכן פרופיל ע”ג הרב קו בעמדות השירות בלבד, ​
עם תעודה מזהה (ת.ז/ רישיון נהיגה/ דרכון/ ומסמכים רלוונטיים להוכחת הזכאות). הנפקת רב קו אינה כרוכה בתשלום בפעם הראשונה. 
בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 5770*.​​

{{TransTrain.transList.personalDetails}}

*{{TransTrain.transList.gender}}
*{{TransTrain.transList.identification}}
*{{TransTrain.transList.birthDate}}
{{TransTrain.transList.birthDate}} {{TransTrain.transList.required}}
{{TransTrain.transList.motherMaidenNameDesc}}
*{{TransTrain.transList.mobileNew}}

{{TransTrain.transList.documentsTitle}}

*{{TransTrain.transList.personalPhotoTitle}}

  • {{TransTrain.transList.attachScannedPic}}
  • {{TransTrain.transList.opositePicWarning}}
  • {{TransTrain.transList.attachPicNoGlass}}
{{TransTrain.transList.attachFile}}

*{{TransTrain.transList.iDcard}}

{{TransTrain.transList.attachScannedFile}}
{{TransTrain.transList.attachFile}}

{{TransTrain.transList.statementTitle}}

  1. שביקשתי רב קו אישי לאחר שהוצגה לי האפשרות לרכוש רב קו אנונימי.

  2. ידוע לי כי אם מסרתי פרטים שאינם נכונים אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.​

  3. כי לא הונפק לי רב קו אישי אחר מלבד כרטיס זה, זולת אם הוחזר עקב פגם, נגנב ממני או אבד לי וזאת לאחר שמסרתי למפעיל התחבורה הציבורית בכתב הצהרה על אובדן או גנבה כאמור.

  4. במהלך הנסיעה, אציג את הרב קו בפני בעל תפקיד ברכבת ישראל, על פי דרישתו. הכרטיס אישי ואינו ניתן להעברה. שימוש שלא כדין בכרטיס יגרור את לקיחת הכרטיס לבירור ונקיטת אמצעים הקבועים בחוק.

  5. קראתי אודות נתונים על המידע ​​הא​ישי הנאסף לצורך הנפקת רב קו​​ בתחבורה הציבורית​ ואני נותנ/ת הסכמתי מראש לשימוש כאמור.

  6. הובא לידיעתי כי טעינת ערך צבור ב​רב קו תאפשר מימוש נסיעה בודדת לכיוון אחד בלבד.​​​​​

  7. הובע לידיעתי כי לא ניתן לממש ערך צבור להסדרי נסיעה אחרים (חודשי, שבועי, יומי הלוך וחזור, כרטיסייה או כל הסדר נסיעה אחר).​​​​