​​​​​​​​​

​חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית, (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב), בכל הקשור לפעילותה, לנושאים שבאחריותה ובהתאם להוראות ותקנות החוק.

באפשרותך לקבל מידע המצוי ברשות רכבת ישראל, (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב), בכל הקשור לפעילותה של הרכבת, לנושאים שבאחריותה ובהתאם להוראות ותקנות חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998.

לפנייה באמצעות טופס מקוון - טופס פנייה חוק חופש המידע​


האגרות הכרוכות בקבלת מידע על פי החוק

אגרת בקשה:

אגרת בקשה לקבל מידע, תהיה בסכום של 20 שקלים חדשים.
יש להעביר את התשלום לאחר קבלת הודעת אישור על קליטת טופס הבקשה ברכבת ישראל בצירוף מספר הפנייה. 
את התשלום יש לשלוח במעטפה בציון מספר הפנייה לכתובת:

שחר וייסמן​ - מנהל שירות לקוחות, ממונה על יישום חוק חופש המידע

שירות לקוחות רכבת ישראלדרכי משה 3, לוד, מיקוד 7130703


אגרת טיפול:

אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו, (להלן - אגרת טיפול), תהיה בסכום של 30 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

​אגרות הפקה:

0.20 ₪ לעמוד צילום או פלט מחשב שהופק.
2.50 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר.
מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - לפי עלות הפקת החומרים בפועל.

התחייבות לשאת בתשלום האגרות • המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.
 • היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
 • הודיע הממונה למבקש כאמור בסעיף 2, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.


מידע המחויב באגרה

ניתן לברר לפני התשלום האם הפניה מחויבת באגרה במוקד שירות הלקוחות 5770*

נציגי השירות במוקד יבדקו ויעדכנו האם המידע נכלל תחת חוק חופש המידע, האם ניתן למסור אותו או שמא נכלל תחת מידע עליו חל איסור פרסום או אי חובת מסירה לציבור והאם מחויב בתשלום אגרה.


​תהליך הטיפול

לפני הגשת הבקשה מומלץ:

 • לברר האם הנושא בתחום אחריות רכבת ישראל
 • לברר האם הנושא פורסם בעבר או כבר עומד לרשות הציבור


לתשומת לבכם, 

כאשר הבקשה מכילה מספר נושאים, יש למלא טופס נפרד לכל נושא (אגרת בקשה אחת).

שליחת הבקשה גם בדואר וגם בפקס עלולה לגרום לעיכוב מיותר בטיפול בבקשה. אנא שילחו את הבקשה בדרך אחת בלבד.


מה נעשה לאחר קבלת הבקשה:

 • שליחת אישור קבלת הבקשה + מספר בקשה

 • פתיחת תהליך טיפול בבקשה

 • איסוף המידע המבוקש

 • הכנת ועריכת המידע עבור הפונה

 • שליחת שובר לתשלום אגרת הטיפול והפקת המידע לפונה

 • ​עם קבלת אישור תשלום (שליחת השובר המשולם בפקס/דואר) – שליחת המידע המבוקש לפונה


​​דוחות שנתיים – חוק חופש המידע

דוח חוק חופש המידע 2021
דוח חוק חופש המידע 2020

דוח חוק חופש המידע 2019

דוח חוק חופש המידע 2018

דוח חוק חופש המידע לשנת 2018 של החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל

דוח חוק חופש המידע חחמ 2017.pdf

דוח חוק חופש המידע 2016.pdf