Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות תקשורת רדיו בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים

מכרז תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות תקשורת רדיו בקו המהיר של רכבת ישראל לירושלים

​​​​​​​​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק שם משתמש וסיסמא לאתר:

שם משתמש: rakevet1601
סיסמא: rr1601

לכניסה למערכת ועיון במסמכי המכרז לחצו כאןמפגש מציעים

31/05/2016 בשעה 09:05

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום 31/5/2016 בשעה 09:30, בחדר הדיונים של משרדי ההנהלה של מנהלת הקו המהיר לירושלים - שער הגיא.

הבהרות

הבהרה כללית

​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​