Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הקמה, הפעלה, הדרכה ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל.

הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הקמה, הפעלה, הדרכה ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • ​הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​​​​​​