Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה למתן שירותי ניקיון במשרדים, במתחמים, בתחנות רכבת ובאתרים תפעוליים שונים

הזמנה למתן שירותי ניקיון במשרדים, במתחמים, בתחנות רכבת ובאתרים תפעוליים שונים

​​​​​​​​

מפגש מציעים

16/06/2016 בשעה 09:06

מפגש מציעים וסיור חובה מס' 2 יתקיים ביום 16.6.2016 בשעה 9:30 בחדר ישיבות דירקטוריון הממוקם במתחם הנהלת הרכבת הסמוך לתחנת הרכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.