Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול, אחזקה, ניקיון, הדברה, גינון ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול, אחזקה, ניקיון, הדברה, גינון ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

29/02/2016 בשעה 10:02

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים בתאריך 29.2.2016 בשעה 10:00, במתחם קרית הנהלת הרכבת ברח' דרכי משה 3, לוד.

הבהרות

הבהרה כללית

​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט​.​