Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הובלה משלימה עבור רכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הובלה משלימה עבור רכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

22/03/2016 בשעה 13:03

יתקיימו 2 מפגשי מציעים במועדים ובמקומות הבאים: מפגש מציעים ראשון: 20.03.2016 בשעה 11:00 ברמת חובב. מפגש מציעים שני: 22.03.2016 בשעה 13:00 בחדרה.

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​