Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להגשת הצעות לאספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת MIV החדשה" ברכבת ישראל

הזמנה להגשת הצעות לאספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת MIV החדשה" ברכבת ישראל

מפגש מציעים

03/11/2016 בשעה 13:11

מפגש מציעים חובה, יתקיים ביום 3.11.2016 בשעה 13:00, במשרדי רכבת ישראל אשר ברחוב יגאל אלון 110 ת"א, קומה 4, בחדר ישיבות ERP. שעת סיום משוערת 15:00. לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות לגב' ענת חי בטלפון: 03-7186276.

הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.
  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.​
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה