Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > שירותי תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, התקנה, ותחזוקה של מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי מסילת רכבת ישראל

שירותי תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, התקנה, ותחזוקה של מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי מסילת רכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מועד הגשת ההצעות נדחה 
ליום 16.03.17, החל משעה 08:00 ועד לשעה 13:0​​​​​​​​​​​

מסמכים לעיון

פרסומים והודעות

נספחים

הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​​​​​