Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז לרכישה, התקנה ואחזקה של מערכי אחסון אוטומטי אנכיים עבור רכבת ישראל

מכרז לרכישה, התקנה ואחזקה של מערכי אחסון אוטומטי אנכיים עבור רכבת ישראל

​​​​​​​​​

מפגש מציעים

20/12/2016 בשעה 09:12

מפגש מציעים חובה : מפגש המציעים יתקיים ביום ג' ה- 20.12.2016 בשעה 09:30 במתחם קישון, סמוך לחוצות המפרץ. כניסה מרחוב נחום ארמן.

הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​