Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה ותחזוקה של פורטל ספקים ארגוני

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה ותחזוקה של פורטל ספקים ארגוני

​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​