Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז למתן שירותי פינוי פסולת לאזורים צפון ודרום עבור רכבת ישראל

מכרז למתן שירותי פינוי פסולת לאזורים צפון ודרום עבור רכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

12/01/2017 בשעה 10:01

סיור ומפגש מציעים רשות יתקיים ביום ה' ה- 12.01.2017 בשעה 10:30 במתחם קישון, סמוך לחוצות המפרץ. כניסה מרחוב נחום ארמן.

הבהרות

הבהרה כללית

​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​