Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פיקוח ותכנון הנדסי מכני עבור רכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פיקוח ותכנון הנדסי מכני עבור רכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

12/01/2017 בשעה 10:01

מפגש מציעים (רשות): 12.1.2017 בשעה 10:00 במתחם הנהלת הרכבת בתחנת ת"א סבידור מרכז.

הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • ​הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​​​​​​