Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמת מתקן שליטה ופיקוד ארצי בבנין הנהלת הרכבת בלוד

הקמת מתקן שליטה ופיקוד ארצי בבנין הנהלת הרכבת בלוד

​​​

מפגש מציעים

08/12/2016 בשעה 09:12

מפגש מציעים וסיור חובה: ייערכו בתאריך 08/12/2016 בשעה 09:30 באתר פרויקט הנהלת הרכבת בלוד (בכתובת רח' דרכי משה 2, לוד). מודגש, כי על כל המשתתפים במפגש המציעים להצטייד בציוד בטיחות שיכלול: נעלי בטיחות תקניות גבוהות, קסדה/כפלס"ט ואפוד זוהר.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

 

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​