Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי ייעוץ בתחום המתן שירותי ייעוץ בתחום הלו"ז ובקרת לו"ז בתכנית הפיתוח של רכבת ישראללו"ז ובקרת לו"ז בתכנית הפיתוח של רכבת ישראל

מתן שירותי ייעוץ בתחום המתן שירותי ייעוץ בתחום הלו"ז ובקרת לו"ז בתכנית הפיתוח של רכבת ישראללו"ז ובקרת לו"ז בתכנית הפיתוח של רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​​​​​​​​