Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע ריתוכים אלומינו-תרמיים וריתוכי הבזקה חשמליים של פסי רכבת

ביצוע ריתוכים אלומינו-תרמיים וריתוכי הבזקה חשמליים של פסי רכבת

​​​

מפגש מציעים

09/08/2016 בשעה 13:08

מפגש מציעים חובה: ייערך ביום 09/08/2016 בשעה 13:30 בחדר ישיבות של אגף משאבי אנוש הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​