Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז לביצוע עבודות תחזוקת סביבת מסילות ברכבת ישראל – אזור צפון

מכרז לביצוע עבודות תחזוקת סביבת מסילות ברכבת ישראל – אזור צפון

​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

  • הנכם מוזמנים לעיין במכרזי​ם המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.

  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.

  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט