Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > עמידה בתקני אוויר נקי בתחנות הרכבת ההגנה, וולפסון, יוספטל וקוממיות

עמידה בתקני אוויר נקי בתחנות הרכבת ההגנה, וולפסון, יוספטל וקוממיות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

08/09/2016 בשעה 09:09

מפגש מציעים חובה ייערך ביום 08/09/2016 בשעה 09:30 בחדר הישיבות של אגף משאבי אנוש הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​