Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להגשת הצעות למתן שרותי עריכה ועדכון הנחיות פרוגראמתיות תכנוניות למתקני רכבת ישראל

הזמנה להגשת הצעות למתן שרותי עריכה ועדכון הנחיות פרוגראמתיות תכנוניות למתקני רכבת ישראל

​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

 

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​