Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > אספקה התקנה ואחזקה של אמצעים טכנולוגיים במפגשי מסילה דרך שבאחריות רכבת ישראל

אספקה התקנה ואחזקה של אמצעים טכנולוגיים במפגשי מסילה דרך שבאחריות רכבת ישראל

​​​​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:


שם משתמש: rakevet21621
סיסמא: rr21621​

מפגש מציעים

21/12/2016 בשעה 09:12

מפגש מציעים ייערך בתאריך 21/12/2016 בשעה 09:00 בחדר ישיבות של אגף בטחון הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.
  •  הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •  במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •  הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​