Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > For Electric and Solar Trackside Rails Lubricators for Various Types of Rails

For Electric and Solar Trackside Rails Lubricators for Various Types of Rails

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.
    ​​​​​​​​​​​