Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מיון מוקדם לבחירת מועמדים להשתתפות במכרז לתכנון, להקמה, למימון, לתפעול ולתחזוקה של מתחם באזור תחנת הרכבת "מודיעין מרכז" בשיטת D.B.O.T.

מיון מוקדם לבחירת מועמדים להשתתפות במכרז לתכנון, להקמה, למימון, לתפעול ולתחזוקה של מתחם באזור תחנת הרכבת "מודיעין מרכז" בשיטת D.B.O.T.


​​​​​​​​​לתשומת ליבכם - לאור בקשות ממספר מציעים, מובהר שהתשלום עבור השתתפות במכרז אינו תנאי להגשת שאלות הבהרה.​


הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •        הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​