Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי מס' 11701 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה ובידוק בטחוני, עבור רכבת ישראל באזור הצפון ובאזור הדרום

מכרז פומבי מס' 11701 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה ובידוק בטחוני, עבור רכבת ישראל באזור הצפון ובאזור הדרום

​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

15/11/2017 בשעה 15:11

מועד מפגש מציעים חובה: 15.11.17, בשעה 15:00.

הבהרות

הבהרה כללית

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה: 16.11.17.

מועד הגשת ההצעות: 08.01.2018, בין השעות 08:00-13:00.

 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה