Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי מס' 11758- הזמנה לקבלת הצעות לאספקה התקנה ותחזוקה של ארונות שרתים, ארונות קירור ויחידות קירור לחדרי מחשב

מכרז פומבי מס' 11758- הזמנה לקבלת הצעות לאספקה התקנה ותחזוקה של ארונות שרתים, ארונות קירור ויחידות קירור לחדרי מחשב

​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

09/11/2017 בשעה 09:11

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום 9.11.2017 בשעה 09:30 במתחם קרית הנהלת הרכבת ברחוב דרכי משה 3 לוד. שעת סיום משוערת 11:00.

הבהרות

הבהרה כללית

שאלות הבהרה: העברת שאלות הבהרה ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי עו"ד הדר שאלתיאל עובדיה, באמצעות דוא"ל: [email protected] עד ליום 13.11.2017 מובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

מועד הגשת הצעות : ההצעות תוגשנה ביום 3.01.2017 בשעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 5, הנמצאת בחדר תיבות המכרזים שבקומת הכניסה, במשרדי הנהלת הרכבת רחוב משה שרת 3, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה