Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס 11719 - שרותי מיגון אלקטרוני של תחנות ומתחמים של רכבת ישראל ברחבי הארץ

מכרז מס 11719 - שרותי מיגון אלקטרוני של תחנות ומתחמים של רכבת ישראל ברחבי הארץ

​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים

25/02/2018 בשעה 11:02

מפגש המציעים יתקיים בבית ההנהלה בלוד חדר הדיונים קומה 0 מועד מפגש מציעים נדחה ליום 25.2.18 בשעה 11:00.

הבהרות

הבהרה כללית

הגשת הצעות בתיבת מכרזים מס' 6

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 12.3.18 עד השעה 13:00.

מועד מפגש מציעים נדחה ליום 25.2.18 בשעה 11:00.

מועד העברת שאלות נדחה ליום 26.2.18

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 27.3.18 עד השעה 13:00.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה