Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קידום מכירות לרכבת ישראל

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קידום מכירות לרכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

תשומת ליבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 28/06/2018 עד השעה 13:00 - תיבה מס' 6

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה