Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע סקרי צנרת (סקר מתחים וסקר התנגדות קרקע) לתשתיות הצנרת של חברות התשתית בסמוך למסילות מחושמלות של הרכבת

ביצוע סקרי צנרת (סקר מתחים וסקר התנגדות קרקע) לתשתיות הצנרת של חברות התשתית בסמוך למסילות מחושמלות של הרכבת

מפגש מציעים

04/11/2018 בשעה 10:11

הרכבת תקיים מפגש מציעים חובה נוסף. מפגש מציעים זה ייערך ביום א', 04/11/2018 בשעה 10:00 בחדר הישיבות בקומה 5 במשרדי מנהלת החשמול ברחוב ז'בוטינסקי 5, רמת גן. למען הסר ספק מובהר, כי המשתתפים במפגש המציעים הקודם, שנערך בתאריך 14/10/18, אינם מחויבים להשתתף.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

  1. מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה ליום ג', 20/11/2018, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00. הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס' 7 הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד. 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה