Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית, גישור ומנהור למסילת 431 בקטע 1 ק"מ 9+700 ועד ק"מ 15+175

ביצוע עבודות תשתית, גישור ומנהור למסילת 431 בקטע 1 ק"מ 9+700 ועד ק"מ 15+175

מפגש מציעים

17/01/2019 בשעה 10:01

מפגש מציעים חובה נוסף יערך ביום ה' 17.01.2019 בשעה 10:00 בחדר הישיבות קומת הלובי – משרדי הנהלת הרכבת ברח' יוספטל 1, לוד. מובהר כי המציעים אשר השתתפו במפגש מציעים הקודם ביום 6.12.2018 אינם מחויבים להשתתף במפגש מציעים זה.

הבהרות

הבהרה כללית

(השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של 15,000 ש"ח (כולל מע"מ

מצ"ב קישור למכרז:

https://atview.net/maillogin.asp?mnf=1&fldkNF=TYIK9OYC&baseNF=FOLDERS&PrjCodeNF=400671&lng=1255&skn=0

rakevet21739

rr21739


שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה