Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 21741 – ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 3 ק"מ 15+175 ועד ק"מ 19+700

מכרז מס' 21741 – ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 3 ק"מ 15+175 ועד ק"מ 19+700

מפגש מציעים

17/01/2019 בשעה 11:01

מפגש מציעים חובה נוסף ייערך ביום ה' 17/01/2019 בשעה 11:00 בחדר הישיבות קומת הלובי – משרדי הנהלת הרכבת ברח' יוספטל 1, לוד. מובהר כי המציעים אשר השתתפו במפגש מציעים הקודם ביום 9.12.2018 אינם מחויבים להשתתף במפגש מציעים זה.