אספקת תווי קנייה לעובדי רכבת ישראל

​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

  העברת שאלות הבהרה ובקשה למידע נוסף בקשר ​​​​​​​​​עם מסמכי ההזמנה יתן יהיה להעביר לידי עו"ד הדר שאלתיאל עובדיה, באמצעות דוא"לHADARS@rail.co.il  עד ליום .28.01.2018 מובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.: