Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל - מכרז מבוטל

מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל - מכרז מבוטל

מפגש מציעים

08/08/2019 בשעה 09:30

מפגש מציעים (חובה למי שלא נכח ורשות למי שנכח) 8.8.19 בשעה 9:30

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הודעה בדבר ביטול מכרז 11823

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה