יועצי תעשיה וניהול

מפגש מציעים

02/12/2019 בשעה 11:00

דחיית מועד מפגש מציעים ליום 2.12.19 שעה 11:00 עד 13:00

הבהרות

הבהרה כללית

הגשה בתיבה מס' 6

יש לפתוח את קובץ אקסל- "נספח הצעה כספית" באמצעות  Chrome

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 16/01/2020 עד השעה 13:00.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה