Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מתן שירותים בתחומי מחשוב, מערכות מידע ושירותים נלווים

מתן שירותים בתחומי מחשוב, מערכות מידע ושירותים נלווים

הבהרות

הבהרה כללית

מועד לשאלות נדחה ליום 4.3.20 עד השעה 10:00

תיבת מכרזים מס'  6

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 03/06/2020 עד השעה 13:00

בקובץ הודעה 2 מעודכן ליום 2.5.20 עודכן תנאי סף 1.3 בעמוד 18, אין שינוי ביתר ההודעה

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה