Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תקשורת שיווקית, פרסום ורכש מדיה עבור רכבת ישראל

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תקשורת שיווקית, פרסום ורכש מדיה עבור רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשת הצעות 8.2.21  בתיבה מס' 6

קבצי Excel יש לפתוח באמצעות דפדפן Chrome

על המציע לצרף להצעתו את נספח A7 מעודכן מיום 3.2.21 להצעתו.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה