שרותי רישוי עסקים ולגליזציה למבנים

הבהרות

הבהרה כללית

אין לצרף למסמכי ההצעה את החוזה ונספחי הבטחון והבטיחות, מסמכים כאמור יושלמו ויחתמו עם המציע הזוכה.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה