Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי איבחון קוגניטיבי למועמדים לעבודה ולעובדי רכבת ישראל

הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי איבחון קוגניטיבי למועמדים לעבודה ולעובדי רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 21.10.2021 עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה